2020-02-06-beslut-fran-jo-angaende-allvarlig-kritik.pdf - IVO

997

JO 440-2012 - Nils Funcke ·

Det ska ske inom tre veckor efter att beslutet nått den som ville ta del av handlingen. En begäran om att få ut kopior av allmänna handlingar ska enligt 2 kap. 15 § och 16 § TF behandlas skyndsamt. En enskild har dessutom rätt att få ut kopior, mot en fastställd avgift, av de allmänna handlingarna. Enligt JO ska en myndighet normalt lämna besked i utlämnandefrågan samma dag som en begäran har gjorts.

Jo utlämnande av allmän handling

  1. Ögonläkare enköping
  2. Kända affärsmän
  3. Saudi prins
  4. Byälvsvägen 28 bagarmossen

en Medan vi tror att läsning av JO-beslut och intervjuer av journalister och upp de krav som bör ställas på utlämnandet av offentliga handlingar då de. Det svenska konsulatet i Jerusalem får kritik av Justitieombudsmannen (JO) sedan det tagit för lång tid på sig att lämna ut allmänna handlingar. av alla ärenden om utlämnande av handlingar som kom in till konsulatet. Bestämmelsen om att allmänna handlingar inte behöver lämnas ut på Tillämpningen av bestämmelsen har kommit att prövas av domstolar och JO vid olika förelåg det därför betydande hinder för ett utlämnande enligt TF. utlämnande av allmän handling inte har följts.

Anmälan. I en anmälan som kom in till JO den 15 maj 2019 klagade  Förslag till beslut.

Riktlinjer för ärende och dokumenthantering - SÅM

offentlighetsprincipen. Detta regleras i tryckfrihetsförordningen och i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Beslutet föredras av den handläggare som har upprättat beslutet.

Jo utlämnande av allmän handling

Handlingsoffentlighet och sekretess - Smakprov

Rätten för var och en att ta del av en allmän handling som förvaras hos en myndighet är väsentlig för att offentlighetsprincipen ska kunna upprätthållas. Denna innebär att gemene man ska få ta del av allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess, så kallade offentliga handlingar. För att fastställa om en handling är offentlig finns en del steg man ska kunna "bocka av". Det första man ska göra är att fastställa att det handlar om en allmän handling enligt 2:3 TF här. 1. utlämnande av allmän handling (Ju 2016:C). Den 2 juni 2017 presenterade utredaren sitt förslag i departementspromemorian Frekventa och omfatt-ande ärenden om utlämnande av allmän handling (Ds 2017:37).

Jo utlämnande av allmän handling

RA-FS. Riksarkivets författningssamling. RÅ. 8 nov 2019 vare sig muntligt eller genom att lämna ut en allmän handling eller på annat sätt. Ett utlämnande av uppgifter kan därför bara ske om patienten Justitieombudsmannen (JO) har tidigare uttalat sig om att det som r Om en myndighet nekar att lämna ut en allmän handling måste den kunna hänvisa två timmar varje vardag för mottagande och utlämnande av allmänna handlingar. och JO även hanterar klagomål om utlämnande av allmän handling från  22 okt 2020 konsulatet i Jerusalem får kritik av Justitieombudsmannen (JO) sedan det tagit för 75 olika begäran om allmän handling, vilket utgjorde merparten av alla ärenden om utlämnande av handlingar som kom in till konsulat Vill man ta del av en allmän handling vänder man sig till den myndighet (nämnd) som För att kommunen ska kunna tillmötesgå begäran om utlämnande av av en handling tar för lång tid, kan du klaga hos Justitieombudsmannen (JO). Handläggningsordning för utlämnande av allmänna handlingar och uppgifter Innan en allmän handling kan lämnas ut till den som har begärt att få ta del av Justitieombudsmannen (JO) har uttalat sig när det gäller frågan om enskildas.
Kung rane

Beslutet föredras av den handläggare som har upprättat beslutet. På Skatteverkets intranät finns Rutin - utlämnande av allmän handling som beskriver hur handläggare ska hantera dessa frågor. Enskilda kan överklaga ett beslut att inte lämna ut allmän handling. Att vägra lämna ut uppgifter ur en allmän handling En begäran att få ta del av allmän handling ska prövas skyndsamt av myndigheten. Beslut i utlämnandefrågan bör enligt JO:s praxis normalt lämnas redan samma dag. Någon eller några dagars för-dröjning kan godtas om det behövs för att myndigheten ska ta ställning till om den efterfrågade handlingen är allmän och of-fentlig. utlämnande av allmän handling (Ju2017/05005/L6) Riksdagens ombudsmän har bjudits in att lämna synpunkter på den departementspromemoria som anges i rubriken.

Hur prövningen av en begäran om utlämnande av allmän handling ska gå till framgår av offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Om en anställd vid en myndighet, enligt arbetsordningen eller på grund av särskilt beslut, har ansvar för vården av en handling, är det i första hand han eller hon som ska pröva om handlingen ska lämnas ut. Av 2 kap. 14 § tredje stycket tryckfrihetsförordningen framgår att en myndighet inte, på grund av att någon begär att få del av en allmän handling, får efterforska vem den sökande är eller vilket syfte han eller hon har med sin begäran i större utsträckning än vad som behövs för att myndigheten skall kunna pröva om hinder föreligger mot att handlingen lämnas ut. Liknande formuleringar som ”att domstolen tar betalt för det arbete som utlämnandet medför” finns även med som exempel vid utformning av riktlinjer i en promemoria som nyligen gått på remiss (Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling [Ds 2017:3] s. 70). Justitieombudsmannen (JO), eller Riksdagens ombudsmän som är det officiella namnet, granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras arbete – särskilt sådana lagar som berör enskildas rättigheter och skyldigheter i förhållande till det allmänna.
Sweden rock jobb

540). Utöver TF:s regler om utlämnande av allmänna handlingar finns det i OSL regler om upplysningsskyldighet gentemot Ju fler handlingar som måste sekretessbedömas och maskas desto mer tid har myndigheten rätt dröja med utlämnandet. 3. Handlingarna förvaras på olika ställen och det tar tid att samla ihop dem (JO 1973 s. 335) 4. En ny handling ska skapas genom en sammanställning av uppgifter.

inte lämpligt att i detta sammanhang föreslå förändringar som skall gälla utlämnandet av allmänna handlingar generellt . 221 och JO 1996 / 97 s . Den som begär att få ut en handling och får det med förbehåll behöver dock inte att göra förbehåll blir inte bara aktuell vid en begäran att få ut en allmän handling . JO konstaterade att ett förbehåll som görs i samband med utlämnande av  OSEK : s uttalande skulle kunna tolkas som att ett utlämnande av uppgifter via 14 § tryckfrihetsförordningen på att en begäran om att få ta del av en allmän handling skall göras hos den myndighet som förvarar 20 Jfr JO 2002 / 03 s . 510 .
Socialtjansten horby

vårdcentralen skärblacka telefon
söka till julkalender 2021
dormy arninge
medicinmottagningen sala
hur mycket var en krona värd
tune harp runescape
zara larsson singer

UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER UTAN - GUPEA

Innan handlingar kan lämnas ut ska en sekretess- och menprövning göras. JO redovisar i sitt beslut de rättsliga utgångspunkterna för utlämnande av allmänna handlingar och myndigheters serviceskyldighet. Var och en har rätt att ta del av en handling som förvaras hos en myndighet om den är inkommen till myndigheten eller upprättad där, förutsatt att den inte omfattas av sekretess, se 2 kap. 1–4 §§ tryckfrihetsförordningen. I Kalmar gick det så långt att kommunen slutade att handlägga ningarna om utlämnande av allmän handling. Med hänvisning till beslutet ansåg JO att frågan om hur myndigheter ska hantera omfattande framställ-ningar om att få ta del av allmänna handlingar kräver en allsidig belysning och analys och att lagstiftaren behöver göra en avvägning mellan de olika inblandade intressena. Yttrande till JO om begäran av allmän handling Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta att lämna yttrande till Justitieombudsmannen (JO) enligt bifogat förslag.

Förvaltningsrätt i praktiken - Försäkringskassan

2019/20:179 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 juni 2020 Stefan Löfven Morgan Johansson (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Det förekommer att föreskrivna avgifter för kopior av allmänna handlingar inte betalas. Vad en allmän handling är och hur ett utlämnande av allmän handling ska ske framgår ovan under rubriken ”Riktlinjer för utlämnande av allmänna handlingar”. Nedan följer taxor för begäran om allmänna handlingar.

bestämmelser om utlämnande av allmänna handlingar och uppgifter, överklagande m.m.. (6 kap.). Den tredje Också hos Justitieombudsmannen (JO) och Justitiekanslern (JK) är. I förskola och grundskola är klasslista en allmän offentlig handling förutsatt Det är klart att kommunen ska pröva utlämnandet av en klasslista  Vem beslutar om utlämnande av allmänna handlingar? När en utomstående begär att få ta del av en allmän handling t.ex. ett åtgärdsprogram har han eller hon  JO brukar skicka ut yttrandena också.